MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
dari Yaptrm Listesi
Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 03/11 sayl kararyla Bamsz Denetim Ynetmelii md. 41/1-e ile md. 43/3 uyarnca Kurulua UYARI YAPTIRIMI ile DAR PARA CEZASI UYGULANMASINA karar verilmitir.